Αρχική σελίδα
Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων είναι ένα από τα 4 θεσμητοθετημένα εργαστήρια του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το εργαστήριο ιδρύθηκε με το Π.Δ.306/4-11-2002 [ΦΕΚ 269 Α΄/24-11-02].
Το αντικείμενο του εργαστηρίου καλύπτει εκαπιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στα αντικείμενα:
  • Λιμενικών έργων και θαλασσίων κατασκευών
  • Παράκτιας μηχανικής και ακτομηχανικής
  • Φυσικής ωκεανογραφίας και κυματομηχανικής
  • Προστασίας και διαχείρισης παράκτιου περιβάλλοντος
Ο Διευθυντής Εργαστηρίου,
καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης